Politika kvality, BOZP

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patrí k prioritám medzinárodnej spoločnosti Vaillant Group. Pre závod Protherm Production to neznamená len dôsledné dodržiavanie zákonných predpisov. Okrem toho sa v oblasti bezpečnosti na pracovisku snažíme urobiť o čosi viac ako nám prikazuje národná i európska legislatíva.

Zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Všetci zamestnanci sú povinní aktívne sa spolupodieľať na dodržiavaní bezpečnosti na pracovisku. To znamená predovšetkým zabraňovať haváriám, úrazom a možným ublíženiam na zdraví. Všetci zamestnanci Vaillant Group sú vzormi a vzájomne sa informujú o predpisoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kontinuálne zlepšovanie sa

Vaillant Group neustále monitoruje dodržiavanie opatrení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, taktiež kontinuálne stanovuje možné ohrozenia a pracuje na tom, aby ich minimalizovala.

Zamestnanci

Vaillant Group spracováva analýzy rizík s cieľom určiť a minimalizovať pre zamestnancov riziká spojené s pracovnými prostriedkami, procesmi a produktmi. Vedenie zamestnancov spoločnosti Vaillant poskytuje všetkým zamestnancom informácie, ktoré potrebujú na to, aby podporili spoločnosť pri implementácii politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Trvalá udržateľnosť

Vaillant Group poskytuje svojim zamestnancom potrebné prostriedky a inštrukcie, pomocou ktorých dosahujú vysoký štandard bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetci zamestnanci ako aj vedúci pracovníci sú povinní nepretržite zvyšovať bezpečnosť na pracovisku.

Sociálna zodpovednosť

Vaillant Group si je vedomá sociálnej zodpovednosti voči svojim zamestnancom. Za účelom hodnotenia bezpečnosti na pracovisku pravidelne zisťuje informácie a ukazovatele a informuje o nich všetkých zainteresovaných. Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej ciele sú preverované v pravidelných intervaloch.

Politika kvality

Zákazník určuje produkty a služby, ako aj kvalitu, ktoré od značky očakáva.

Zodpovednosť za kvalitu

Kvalita je úlohou a cieľom každého zamestnanca. Vedúci pracovníci sú vzorom pre svojich zamestnancov.

Neustále zlepšovanie

Existujúce procesy sú neustále merané a priebežne vylepšované za účelom generovania rastu s vyšším profitom.Uskutočňuje sa to na základe merateľných procesov a použitia metódy Six Sigma.

Zamestnanci

Naši zamestnanci sú kvalifikovaní vykonávať svoje úlohy účinne a hospodárne pri dodržiavaní štandardov a bezpečnosti práce. Všetky činnosti sú ovplyvnené 4 našimi spoločnými hodnotami Podnikavosť, Dôvera, Integrita, Nadšenie.

Trvalá udržateľnosť

Aspekty trvalej udržateľnosti sú významnou súčasťou politiky kvality, cez ktoré sa usilujeme o dlhodobé udržanie zákazníka s vysokou kvalitou produktov a služieb. Aspekty kvality boli preto integrované vo všetkých dôležitých procesoch s cieľom zabezpečiť plnenie požiadaviek kvality.

Spoločenská zodpovednosť

Skupina Vaillant sa zaviazala, že pri vývoji a výrobe svojich produktov bude so zdrojmi a okolím zaobchádzať zodpovedne. Princípy UN Global Compact sú rešpektované a presadzované.