Hľadaj

Služby zákazníkom

Skontroloval technik Váš kotol správne?

Skontroloval technik Váš kotol správne?

K zabezpečeniu bezporuchovej prevádzky, zachovaniu účinnosti plynového zariadenia, neskracovaniu jeho životnosti a najmä i k naplneniu zákona č. 656/2004 Zb. (Zákon o energetike...) sa doporučuje prevádzať pravidelné prehliadky plynového zariadenia i po záručnej dobe.

Doporučujeme uzatvoriť medzi zákazníkom a výrobcom autorizovanou servisnou firmou zmluvu k prevádzaniu týchto prehliadok. Prehliadky si objednáva a hradí užívateľ výrobku. Ceny za prevedenie prehliadky výrobku sú zmluvné.

U jednotlivých zariadení prehliadky zahŕňajú:

1. ZÁVESNÉ KOTLY A KOTLOVÉ MODULY

a) Previesť nastavenie expanznej nádoby. Vyčistiť a skontrolovať funkciu automatického odvzdušňovacieho ventilu a poistného ventilu

b) Demontovať plynový horák, zbaviť ho všetkých nečistôt (tlakovo prefúknuť), previesť vizuálnu kontrolu štrbín horáku, očistiť trysky, ďalej očistiť elektródy a primárny výmenník (spaliny-voda). Celú spaľovaciu komoru vyčistiť vysaním prachu. Pred uzavretím spaľovacej komory nastaviť vzdialenosť elektród. Skontrolovať, či nie je poškodená izolácia vysokonapäťových vodičov (k elektródam).

c) U kotla s večným plamienkom vyčistiť a nastaviť pilotný horák.

d) Vyčistiť ventilátor, v prípade nánosu nečistôt vyprať obehové kolo v saponátovom kúpeli, skontrolovať tesnosť manostatových hadičiek, zbaviť ich kondenzátu alebo usadenín z neho a skontrolovať nastavenie manostatu.

e) Pri kotloch s ohrevom teplej úžitkovej vody, najmä v oblasti so značne znečistenou úžitkovou vodou a pri zníženom účinku ohrevu previesť odvápnenie (preplach) sekundárneho výmenníka (voda-voda). Demontovať trojcestný ventil na diely a previesť vyčistenie všetkých vnútorných častí. Vyčistiť vstupné sito úžitkovej vody. Skontrolovať stav anódy (výmena anódy nie je záručná oprava).

f) Overiť správny odťah spalín.

g) Skontrolovať tesnosť všetkých skrutkovaných a letovaných spojov na vnútornom potrubí, najmä je nutné skontrolovať tesnosť pripojenie vedenia plynu. Skontrolovať dotiahnutie konštrukčných spojov.

h) Vybrať plynový ventil a vysať nečistoty zo sítka na vstupnej časti, previesť nastavenie výkonu kotla, skontrolovať činnosť a funkcie zapaľovania, zhášania celého zariadenia a ovládacích a bezpečnostných prvkov.

i) Previesť orientačnú kontrolu elektroinštalácie (napr. či nie je poškodená izolácia, či niekde nevisia voľné vodiče atď.) zvlášť všetkých spojov ochranného vodiča.

j) Demontovať primárny výmenník (spaliny-voda), jeho lamely vystriekať tlakom vody a SK ponorením lamiel do saponátového roztoku, previesť očistenie. Vnútornú časť výmenníka prečistiť tlakovou vodou (proti smeru obehu vykurovacej vody). V prípade silného znečistenia vnútornej časti výmenníku (krusty) sa doporučuje čistenie chemické (napr. DETEXOM). Pri chemickom čistení na strane úžitkovej vody je nutné previesť po jeho ukončení neutralizáciu.

k) Previesť demontáž motorovej časti obehového čerpadla, očistiť jeho obežné kolo a trecie plochy statora a rotora.

2. STACIONÁRNE A KONDENZAČNÉ KOTLY

a) Demontovať držiak horáku, vyfúkať tlakovo (kompresorom) nečistoty z horákových trubíc, previesť vizuálnu kontrolu štrbín horáku. Očistiť trysky.

b) Očistiť elektródy a previesť ich nastavenie. Skontrolovať izoláciu vysokonapäťových vodičov k elektródam.

c) Pri kotloch s večným plamienkom vyčistiť a nastaviť pilotný horák.

d) Skontrolovať priechodnosť liatinového kotlového výmenníka.

e) Overiť správny odťah spalín.

f) Vybrať plynový ventil a vysať nečistoty zo sítka na vstupnej časti. Po opätovnej montáži nastaviť tlak plynu a preveriť spotrebu plynu pri maximálnom a minimálnom výkone. Preveriť tesnosť plynového vedenia.

g) Previesť orientačnú kontrolu elektroinštalácie, zvlášť všetkých spojov ochranného vodiča

h) Pri kotloch KLZ a KKZ vyčistiť čerpadlá a skontrolovať stav anódy (výmena anódy nie je záručná oprava) a vnútornej časti zásobníka + kontrola poistného ventilu TV.

i) Skontrolovať a prípadne doplniť tlaky v expanzných nádobách.

j) U kondenzačného kotla vyčistiť spaľovací priestor nerezového výmenníka, vyčistiť sifón, previesť jeho zavodnenie a skontrolovať tesnosť a plynulosť odvodu kondenzátu.

k) Previesť kontrolu a nastaviť CO2.

3. KOTLY S TLAKOVÝMI HORÁKMI

a) Vyčistenie tlakového priestoru kotlového telesa a kontrola jeho priechodnosti.

b) Kontrola komínového ťahu

c) Nastavenie horáka na parametre uvádzané výrobcom.

d) Previesť orientačnú kontrolu elektroinštalácie, najmä spojov ochranného vodiča

e) Kontrola funkcií bezpečnostných prvkov.

4. ELEKTROKOTLY

a) Vykonať orientačnú kontrolu elektroinštalácie, dotiahnuť silové vodiče (vykurovacie špirály, stykače, svorkovnice) a skontrolovať plošné spoje na nožoch relé.

b) Vykonať demontáž motorovej časti obehového čerpadla, vyčistiť trecie plochy statora a rotora, vyčistiť odvzdušňovací ventil.

c) Skontrolovať tesnosť spojov na rúrkach vykurovacej vody a telesách.

d) Skontrolovať a prípadne doplniť tlak v expanznej nádobe.

e) Kontrola funkcie havarijného termostatu.