Hľadaj

Otázky a odpovede

Informácie o plynových kotloch na centrálne vykurovanie

Sú plynové kotly bezpečné na používanie?

Moderné kotly Protherm majú množstvo zabezpečení chrániacich pred únikom plynu do miestnosti v prípade nesprávnej prevádzky (absencia tlaku), nadmerným zvýšením teploty alebo tlaku vody, absenciou komínového ťahu (prienik spalín do miestnosti). Pri takýchto poruchových situáciách sa uzavrie prívod plynu do kotla a zariadenie sa vypne. Samozrejme to neznamená, že užívateľ prestane dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnej prevádzky zariadenia. Správna prevádzka kotla a pravidelné prehliadky vykonávané autorizovaným servisom Vaillant Group Slovakia zaručujú bezchybnú a bezpečnú prevádzku kotla.

Aké druhy plynových kotlov existujú?

Plynové kotly sú zariadenia, ktoré sa dajú postaviť alebo zavesiť, s účinnosťou kotla od 90 % do 109 % a ktoré spĺňajú rôzne funkcie. Vzhľadom na funkcie, ktoré môže spĺňať plynový kotol sú na výber: kotly na len vykurovanie alebo kotly s prípravou teplej vody prietokovým ohrevom alebo v prídavnom zásobníku. Tieto kotly sú dostupné v rôznych technických predvedeniach:

  • kotly s otvorenou alebo uzatvorenou spaľovacou komorou (tzv. ,,turbo”),
  • kotly s atmosférickým horákmi alebo zapaľovacími horákmi,
  • kotly s pilotným horákom (,,plamienkom”) alebo elektronickým zapaľovaním,
  • kondenzačné kotly.

Aké sú výhody kotlov s uzatvorenou spaľovacou komorou?

V kotloch takéhoto typu je vzduch potrebný na spaľovanie plynu získavaný buď priamo z vnútra budovy alebo sa nasáva z vonkajšieho prostredia a súčasne sú spaliny odvádzané mimo budovu. Najčastejšie sa to uskutočňuje prostredníctvom dvoch namontovaných sústredných vzduchovo/spalinových rúr - dymovodov. Celý proces spaľovania plynu je odizolovaný od miestnosti, v ktorej je nainštalovaný kotol, čo zvyšuje význam bezpečného používania. Odvádzanie spalín sa môže uskutočňovať prostredníctvom zapojenia kotla ku komínovému prieduchu alebo cez stenu budovy priamo von. V tomto druhom prípade je však potrebné dodržiavať aktuálne predpisy a nariadenia obmedzujúce možnosti umiestnenia otvorov pre vyúsťovanie spalín.

Aké podmienky by mala spĺňať miestnosť, v ktorej má byť nainštalovaný plynový kotol?

Podrobné podmienky pre miestnosti s nainštalovanými plynovými zariadeniami určujú technicko-stavebné predpisy stavebného zákona, ktoré je treba bezvýhradne dodržiavať. Kotol môže byť umiestnený do pivnice, na poslednom podlaží alebo na inom mieste domu napr. v kuchyni, ak sú splnené podmienky týkajúce sa jeho výšky, vnútorného objemu, ventilácie a odvádzania spalín. V prípade montáže kotla na najvyššom poschodí nie je nutné viesť spalinové a prívodné rúry vzduchu cez celú výšku budovy. Miestnosť, v ktorej je nainštalovaný plynový kotol by mala byť suchá, čistá, bez chemických výparov. Jej výška musí predstavovať aspoň 2,2 m (v starých obytných budovách a ohradených budovách sa pripúšťa inštalovanie plynových kotlov v technických miestnostiach s výškou aspoň 1,9 m). Vnútorný objem miestností musí zodpovedať požiadavkám, ktoré vyplývajú z výkonu kotla a spotreby spaľovacieho vzduchu. Miestnosť by mala mať oddelené potrubie so správnym priemerom: spalinové a ventilačné (ak je to možné, ventilačná mriežka blízko stropu) a zabezpečený stály prívod vzduchu (nasávacia mriežka), zabezpečujúci správne spaľovanie plynu v kotle. Ventilačné a nasávacie mriežky sa nesmú ničím zakrývať.

Kde môžem kúpiť kotol, kto mi ho namontuje, kto mi ho uvedie do prevádzky, potvrdí záruku a kto mi bude vykonávať záručný a pozáručný servis?

Rovnako ako chladničku alebo motorové vozidlo si nekupujeme priamo u výrobcu. Slúži k tomu rozsiahla sieť zmluvných partnerov PROTHERM, ktorí poskytujú kompletné služby – dodajú kotol, namontujú, nastavia, naučia s ním zaobchádzať, vykonávajú záručný aj pozáručný servis. Kotol však môže byť predaný a nainštalovaný v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu aj firmou neautorizovanou. V takom prípade je však nutné vlastné uvedenie kotla do prevádzky (celkové posúdenie inštalácie, nastavenie, oboznámenie s obsluhou, potvrdenie záručného listu) zveriť firme autorizovanej výrobcom. Len také uvedenie do prevádzky je podkladom k záruke. Následný záručný i pozáručný servis môže vykonávať ktorákoľvek autorizovaná firma, ktorá je uvedená v zozname servisných stredísk (súčasť dodávky kotla). V prípade, že neviete vo svojom okolí o nikom, kto by Vám s výberom kotla pomohol alebo kotol predal a nainštaloval, kontaktujte priamo výrobcu na telefónnom čísle 034 6966 101.

Je potrebné previesť čistenie kotla minimálne raz za rok?

Znečistenie kotla je závislé od prostredia v akom pracuje (prašnosť, vlhkosť) a aká je kvalita vykurovacej a úžitkovej vody. Preto doporučujeme pri pravidelnej ročnej prehliadke odborným pracovníkom tieto otázky skontrolovať a prijať potrebné opatrenia.

Aký typ kotla mi doporučujete?

Pri otázke výberu kotla treba zadať doplňujúce údaje:

  • mám - nemám komín
  • chcem závesný alebo stacionárny kotol (umiestnenie kotla: kotolňa, kúpelňa ...)
  • výkon kotla sa určí podľa tepelných strát objektu (uvedené v projekte)
  • typ systému: podlahové, radiátory, kombinované
  • potreba ohrevu TÚV (prietokový spôsob - množstvo TÚV je obmedzené prietokom, zásobník - väčší komfort, ...)