Hľadaj

Záručné podmienky

Uvedené záručné podmienky platia len pre výrobky zakúpené na území Slovenskej republiky a výrobky určené pre slovenský trh.

Záručná doba výrobku je 24 mesiacov v súlade s ustanovením §620 ods.1 občianskeho zákonníka. Pri dodržaní podmienok spôsobu používania výrobku v súlade s návodom na obsluhu, inštaláciu a podmienkami záručného listu sa na všetky výrobky používateľovi poskytuje štandardne predĺžená 3-ročná záruka bezplatne alebo predĺžená platená 5-ročná záruka odo dňa uvedenia do prevádzky.

V tejto lehote je pri nižšie uvedených podmienkach zaručené bezplatné odstránenie chyby výrobku. Táto lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kúpnej zmluvy počas 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky platia príslušné ustanovenia zákonných predpisov. Podmienkou záruky je, aby výrobok uviedla do prevádzky organizácia, ktorú na to výrobca oprávnil, a aby bolo uvedenie výrobku do prevádzky zaregistrované servisným technikom vo Vaillant Group Slovakia, s.r.o..

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vyhradené technické zariadenie, výrobca dôrazne upozorňuje na nutnosť pravidelného uskutočňovania ročných servisných prehliadok výrobku podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., doplnená vyhl. č. 398/013 Z. z.. Podmienkou platnosti záruky na 24 mesiacov resp. predĺženej záruky na 36 mesiacov je uskutočnenie servisných prehliadok podľa predpísaných intervalov, o ktorých sú vedené záznamy v servisnej knihe. Prehliadky musia byť vykonané organizáciou, ktorej dal výrobca oprávnenie. Prvá servisná prehliadka musí byť uskutočnená najneskôr do 12 mesiacov a druhá servisná prehliadka do 24 mesiacov od uvedenia výrobku do prevádzky (v prípade 3-ročnej záruky). V prípade 5-ročnej záruky treba vykonať tretiu servisnú prehliadku do 36 mesiacov a štvrtú do 48 mesiacov od uvedenia výrobku do prevádzky, inak nie sú splnené podmienky záruky.

Práce spojené s ročnou prehliadkou hradí kupujúci! Ceny za ročné servisné prehliadky si stanovuje servisná organizácia.

Potvrdenie o vykonaní ročnej servisnej prehliadky musí byť zaregistrované vo Vaillant Group Slovakia, s.r.o..

Nárok na bezplatnú opravu v záručnej dobe zaniká:

- keď porucha vznikla nedodržaním predpisov, pokynov a noriem uvedených v návode na obsluhu, pri inštalácii, prevádzke alebo údržbe výrobku

- keď porucha vznikla neodbornou obsluhou, zásahom osoby, ktorú výrobca neoprávnil

- keď ide o opotrebovanie výrobku spôsobené jeho normálnym používaním alebo o mechanické poškodenie

- keď porucha vznikla elektrickým prepätím, nízkym napätím alebo výpadkom prúdu

- v prípade porúch alebo škôd vzniknutých živelnou pohromou či inými nepredvídateľnými javmi (búrka, požiar, záplava, zemetrasenie), alebo pri preprave

- ak ide o poruchu častí hydraulického okruhu (čerpadlo, hydroskupiny, odvzdušňovací, poistný a trojcestný ventil, výmenníky) v prípade ich zanesenia nečistotou či minerálmi z vykurovacieho systému a vodovodnej sústavy, z plynovodu (plynový ventil), zo spaľovacieho vzduchu a zatekajúceho kondenzátu (ventilátor, plynový ventil) alebo pri nedostatočnom odvzdušnení kotla

- keď porucha vznikla z dôvodu nefunkčných prídavných zariadení, inštalovaných mimo kotol, alebo pri prevádzke s väčším ako povoleným tlakom úžitkovej vody

Za výrobnú chybu nemožno považovať zvýšenú hlučnosť spôsobenú usadzovaním nečistôt a minerálov z vykurovacej vody, výmenu anódovej tyče a ochranného prvku, ktorým je gumové tesnenie zásobníka TV, tesnenie horáka alebo izolácie spaľovacej komory. V týchto prípadoch servisná organizácia môže žiadať od zákazníka platbu za opravu.

Vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, je potrebné oznámiť autorizovanej servisnej organizácii, prípadne predajcovi.

Zoznam výrobkov so zákonnou 2-ročnou záručnou dobou:

- regulácie

- elektrické konvektory

- dymovody a príslušenstvo ku kotlom