Hľadaj

Podmienky používania

Podmienky používania

Spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila, že táto webová lokalita bude obsahovať presné a platné informácie. Nenesieme však právnu zodpovednosť ani negarantujeme aktuálnosť, správnosť a úplnosť sprístupnených informácií, a tiež vhodnosť týchto informácií na špecifické účely.

Všetky informácie sú sprístupnené bez akýchkoľvek úprav. Spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. nenesie zodpovednosť za technické nepresnosti a tlačové chyby, či nedostatky v obsahu uverejneného na tejto webovej lokalite. Informácie obsiahnuté na tejto webovej lokalite môžu byť pozmenené alebo graficky upravené bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov.

Výrobky

Vaillant Group Slovakia, s.r.o. ponúka na niektorých stránkach tejto webovej lokality informácie o výrobkoch, ktoré nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. V niektorých krajinách sa obchodné značky, použité pre určité výrobky, môžu líšiť od obchodných značiek uvedených na tejto lokalite.

Niektoré výrobky zobrazené na tejto webovej lokalite môžu byť v niektorých krajinách povolené alebo schválené štátnymi orgánmi len s rôznymi obmedzeniami pre ich predaj alebo používanie. Žiadne informácie uverejnené na tejto lokalite nie sú poskytnuté s úmyslom dávať technické rady alebo pokyny pre správne používanie výrobkov spoločnosti Vaillant Group Slovakia,s.r.o.

Právna zodpovednosť

Spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. nenesie právnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tejto webovej lokality. Spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. nenesie v žiadnom prípade právnu zodpovednosť voči tretím stranám, vo forme súdneho konania, následkov, penalizačného odškodnenia a inej forme, za akékoľvek škody, priame či nepriame, vzniknuté z titulu akéhokoľvek použitia tejto webovej lokality alebo jej obsahu alebo v dôsledku nemožnosti použiť túto webovú lokalitu alebo jej obsah.

To zahŕňa, bez akéhokoľvek obmedzenia, akúkoľvek škodu alebo stratu na zisku, prerušenie obchodných aktivít, stratu programu alebo iných údajov zo systému na spracovanie údajov, či iné škody. Taktiež, ak je spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. informovaná o možnosti vzniku takej škody, právna zodpovednosť zo strany spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o sa vylučuje. Je vašou povinnosťou prijať vhodné preventívne opatrenia, aby sa zabezpečilo, že akákoľvek činnosť, ktorú vykonáte, nepredstavuje nebezpečenstvo vo forme vírusov, červov alebo trójskych koní.

Externé prepojenia

Táto webová lokalita môže obsahovať hypertextové prepojenia, ktoré nepatria spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o. . Upozorňujeme, že spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. nekontroluje, ani nemôže ovplyvniť obsah týchto webových lokalít.

Spoločnosť Vaillant GmbH, a jej dcérske spoločnosti, nenesie žiadnu zodpovednosť za webové lokality, ktoré patria tretím stranám, a ku ktorým nájdete prístup prostredníctvom webovej lokality spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o. .

Copyright

Obsah tejto webovej lokality je chránený autorskými právami spoločnosti

© Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40

D-42859 Remscheid, Nemecko

a jej dcérskych spoločností. Všetky práva sú chránené. Všetky texty, obrázky, grafika, zvukové súbory, videosúbory a animované súbory, obchodné značky a iný obsah tejto webovej lokality podlieha autorským právam a iným právam na ochrany duševného vlastníctva. Obsah tejto webovej lokality je zakázané meniť, kopírovať, distribuovať, predávať, prenajímať, používať, dodávať alebo využívať iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Avšak je dovolené čítať, kopírovať, tlačiť, ukladať a distribuovať materiály, ktoré spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. uverejní na tejto webovej lokalite, na súkromné, nekomerčné účely. Vykonávanie zmien v obsahu tejto webovej lokality je z tohto výslovne vylúčené.

Tlačové vyhlásenia, ako aj iné dokumenty, fotografie a grafika, ktoré sú určené na zverejnenie, je možné používať za predpokladu, že spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. je uvedená ako zdroj informácií použitých v článkoch uverejnených v tlači.

Ak chcete použiť materiál z našej webovej lokality na iné účely, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: protherm@protherm.sk

Na každej kópii tejto webovej lokality alebo jej časti je nutné uviesť nasledovnú informáciu týkajúcu sa autorských práv:

Copyright © 2010 Vaillant GmbH

All rights protected

Obchodné značky

Ak nie je uvedené inak, všetky značky figurujúce na webových lokalitách spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o. sú predmetom práv o ochrane obchodných značiek spoločnosti Vaillant GmbH alebo jej dcérskych spoločností. Pod uvedené spadajú všetky hlavné značky spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o , napríklad:

PROTHERM, logá spoločnosti a obrázkové značky.

Žiadna z týchto značiek sa nesmie používať na žiaden účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Kontaktujte nás na : protherm@protherm.sk

Adobe Acrobat je registrovaná ochranná známka a logo Adobe Acrobat je obchodná značka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Spätná väzba

Budeme radi, ak nám napíšete. Chceli by sme zdôrazniť, že váš príspevok bude spracovaný ako neutajované informácie, a že môžeme – na ľubovoľný účel a bezplatne – použiť akékoľvek myšlienky, nápady, poznatky alebo techniky uvedené vo vašom príspevku. Tieto informácie tiež môžeme neobmedzene poskytovať tretím stranám.

V tejto súvislosti si prečítajte naše informácie o ochrane údajov.