Hľadaj

Štatút súťaže „Vyhraj tepelné čerpadlo za elektrokotol“

PREAMBULA

Tento Štatút propagačnej, reklamnej a marketingovej súťaže Vyhraj tepelné čerpadlo za elektrokotol (ďalej len „Súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Súťaže a presne určuje podmienky riadneho priebehu Súťaže (ďalej len „Štatút“).

Článok I VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

1.1 Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o. sídlo: Pplk.Pľjušťa 45, 909 01 Skalica, IČO: 35765712, IČ DPH: SK7020000009, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 11650/T (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

Článok II CIEĽ SÚŤAŽE

2.1 Cieľom Súťaže je: – reklama a podpora predaja tepelných čerpadiel Protherm a zvýšenia povedomia o technológii tepelných čerpadiel, získanie kontaktov účastníkov Súťaže na priamy marketing na propagáciu Vyhlasovateľa a jeho produktov.

2.2 Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení a nie je hazardnou hrou.

Článok III TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

3.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 1.4.2022 do 10.5.2022 pre výhry uvedené v čl. VI ods. 6.1 tohto Štatútu.

Článok IV OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

4.1 Právo zúčastniť sa Súťaže má každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr v deň jeho účasti na Súťaži dovŕši 18 rokov, právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ so sídlom resp. miestom podnikania na území Slovenskej republiky.

4.2 Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi, alebo sú osobami ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Z. občiansky zákonníka (ďalej len „OZ“) všetkým osobám uvedené v tomto ustanovení Štatútu.

4.3 V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená podľa ods. 4.2 tohto článku Štatútu, takejto vylúčenej osobe nevzniká nárok na výhru. Výhra takejto osobe nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry. Výhra vylúčeného účastníka súťaže bude predmetom ďalšieho žrebovania.

Článok V PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

5.1 Účastníkom Súťaže sa môže stať každý v zmysle článku IV tohto Štatútu, kto v období konania Súťaže podľa článku III vyplní súťažný kontaktný formulár a uvedie kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa na doručovanie prípadnej výhry) a číslo elektrokotla Protherm, ktorý bol namontovaný a uvedený do prevádzky najneskôr v deň začatia súťaže na adrese účastníka Súťaže alebo blízkeho rodinného príslušníka (manžel/ka, rodič, potomok).

5.2. Súťažný kontaktný formulár bude zverejnený na webovej stránke https://www.protherm.sk/pre-nasich-zakaznikov/vyhraj-tepelne-cerpadlo/.

Článok VI CENY V SÚŤAŽI

6.1 Cenami v Súťaži sú: 100 x nabíjací multikábel na telefón, hlavná cena: 1 x zostava tepelného čerpadla vzduch/voda GeniaAir Mono HA 7-6 + vnútorná jednotka GeniaSet Mono + regulátor MiPro Sense.

6.2 Montáž tepelného čerpadla ani ďalšie príslušenstvo nie sú súčasťou výhry. Výherca si na montáž a spustenie tepelného čerpadla do prevádzky môže vybrať zmluvného partnera zo siete partnerov Protherm zo svojho okolia a podľa vlastných preferencií. Cena za montáž a dodatočné príslušenstvo sa riadi cenníkom vybraného dodávateľa.

Článok VII ŽREBOVANIE CIEN V SÚŤAŽI

7.1 Žrebovanie cien v Súťaži sa uskutoční pre výhry uvedené v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu do 14 dní od skončenia Súťaže podľa článku III ods. 3.1.

7.2 Zo všetkých účastníkov Súťaže, ktorí splnili podmienky uvedené v tomto Štatúte, vyžrebuje Vyhlasovateľ prostredníctvom ním poverenej osoby 101 výhercov cien.

7.3 Každý účastník súťaže môže získať len jednu cenu. Účastník súťaže, ktorý už získal jednu z cien bude z ďalšieho žrebovania vylúčený, t.j. v prípade, že bude vyžrebovaný pri niektorej z ďalších cien, bude táto cena žrebovaná znova.

7.4 Účastníkom Súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou ich účasťou v Súťaži podľa tohto Štatútu. Ceny z tejto Súťaže nemožno podľa § 845 OZ vymáhať súdnou cestou. Výhry nemôžu byť poskytnuté alternatívne, napr. peňažnou formou.

Článok VIII OZNÁMENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE A PRIHLÁSENIE SA O VÝHRU

8.1 Výsledky žrebovania budú zverejnené na https://www.protherm.sk/pre-nasich-zakaznikov/vyhraj-tepelne-cerpadlo/ uvedením mena, prvého písmena priezviska a obce výhercov súťaže vyžrebovaných z okruhu účastníkov súťaže podľa tohto Štatútu.

8.2 Účastník súťaže sa nemusí o výhru osobitne prihlásiť. Prevzatie výhry doručovanej Vyhlasovateľom súťaže podľa článku IX Štatútu sa považuje prihlásením sa o výhru.

Článok IX SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

9.1 Výhercom vedľajšej ceny uvedenej v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu bude cena odovzdaná - doručená prostredníctvom doporučenej zásielky, doručovanej Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou, a to najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní článok VII. ods. 7.1 tohto Štatútu.

9.2 V prípade, že sa výhercovi vedľajšej ceny uvedenej v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu nepodarí doručiť zásielku na adresu uvedenú v zaslaných kontaktných údajoch a výherca sa neprihlási u Vyhlasovateľa o výhru do 60 dní do dňa márneho uplynutia odbernej lehoty alebo neúspešného doručenia zásielky na adresu uvedenú v zaslaných kontaktných údajoch, stráca takýto výherca nárok na výhru.

9.3 Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie výhry, ku ktorej došlo po odovzdaní výhry kuriérskej službe alebo Slovenskej pošte na doručenie výhercovi.

9.4 Výherca hlavnej ceny uvedenej v článku VI ods. 6.1 tohto Štatútu bude kontaktovaný Vyhlasovateľom, a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní článok VII. ods. 7.1 tohto Štatútu. Cena bude následne po overení splnenia podmienok účasti v Súťaži na základe článku IV a pravidiel Súťaže na základe článku V tohto Štatútu výhercovi odovzdaná prostredníctvom montážnej firmy, ktorá je zmluvným partnerom Protherm a ktorú si výherca zvolí ako dodávateľa služby.

9.5 Výherca nemá právo výhru previesť na tretiu osobu.

9.6 Vyhlasovateľ informuje touto cestou výhercov cien na účely § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, že hodnota vedľajších cien podľa článku VI ods. 1 Štatútu je v hodnote do 10,00 EUR a hodnota hlavnej ceny podľa článku VI ods. 1 Štatútu je v hodnote 7.200,00 EUR vrátane DPH podľa cenníka platného ku dňu začatia Súťaže.

9.7 Vyhlasovateľ súťaže má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca preukázateľne porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu, nesplnil podmienky účasti v súťaži, alebo svojím konaním poškodil dobré obchodné meno Vyhlasovateľa.

Článok X OSOBNÉ ÚDAJE

10.1 Osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu uvedenom v článku V ods. 5.1 tohto Štatútu t.j. údaje uvedené vo formulári, ktorý účastník vypĺňa a zasiela Vyhlasovateľovi (ďalej len „Osobné údaje“) budú spracované za účelom:

10.1.1 organizácie Súťaže, čo zahŕňa: identifikáciu účastníkov uvedením mena a priezviska, poštovej adresy, emailového kontaktu, telefonického kontaktu a čísla elektrokotla; zaradenie do databázy účastníkov Súťaže; organizáciu a vyhodnotenie Súťaže; komunikáciu s výhercami; odovzdanie výhier výhercom; vyhlásenie výhercov podľa článku VIII ods. 8.2 tohto Štatútu; ochranu práv a právom chránených záujmov Vyhlasovateľa, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto Súťaže,

10.1.2 marketingových aktivít Vyhlasovateľa, ktoré sú určené pre vykonávanie priameho marketingu na propagáciu Vyhlasovateľa a jeho produktov vrátane zasielania informácií o ponukách Vyhlasovateľa, informovania o novinkách alebo iných dôležitých skutočnostiach o Vyhlasovateľovi a jeho produktov.

10.2 Vyhlasovateľ bude spracovávať Osobné údaje na základe týchto právnych titulov:

10.2.1 na účely organizovania Súťaže (článok X ods. 10.1.1 Štatútu) – plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (t.j. Súťaže), pričom Vyhlasovateľ prijal opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“); dodržanie právneho záväzku, ktorý sa na Vyhlasovateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom (t.j. Súťaži) vzťahuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a uplatnenie oprávneného záujmu na ochrane vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov Vyhlasovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom (t.j. Súťažou).

10.2.2 na marketingové účely (článok X ods. 10.1.3 Štatútu) so súhlasom podľa článku 6 ods. 1 písm. (a) GDPR, na účel podľa článku X ods. 10.1.2 Štatútu,

10.3 Doba spracovania Osobných údajov:

10.3.1 na účely organizovania Súťaže (článok X ods. 10.1.1 Štatútu) je doba trvania Súťaže a ďalej po dobu neurčitú do odvolania súhlasu.

10.3.2 na marketingové účely (článok X ods. 10.1.2 Štatútu) po dobu neurčitú do odvolania súhlasu.

10.4 Poskytnutie Osobných údajov účastníkmi Súťaže na účely organizovania Súťaže (článok X ods. 10.1.1 Štatútu) je dobrovoľné, avšak je nevyhnutnou podmienkou pre účasť účastníkov v Súťaži a bez toho nie je možné sa tejto súťaže zúčastniť. Poskytnutie Osobných údajov účastníkmi Súťaže na marketingové účely (článok X ods. 10.1.3 Štatútu) je dobrovoľné, nie je podmienené účasťou účastníkov na Súťaži, účastník vyjadruje sa zapojením do Súťaže svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovávaním jeho Osobných údajov na marketingové účely (článok X ods. 10.1.2 Štatútu). V prípade, že účastník Súťaže nemá záujem poskytnúť súhlas so spracovávaním jeho Osobných údajov na marketingové účely (článok X ods. 10.1.2 Štatútu) je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas, resp. ho neudeliť pri prihlásení sa do súťaže.

10.5 Správcom Osobných údajov poskytnutých účastníkmi Súťaže je Vyhlasovateľ. Osobné údaje poskytnuté účastníkmi Súťaže môžu okrem Vyhlasovateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené Vyhlasovateľom, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako Vyhlasovateľ, marketingové spoločnosti určené Vyhlasovateľom, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia.

10.6 Práva účastníkov Súťaže je možné uplatniť na kontakte Vyhlasovateľa uvedený v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže účastník Súťaže obrátiť na Vyhlasovateľa na jeho poštovej adrese uvedenej v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu, kde môže účastník Súťaže podať k Vyhlasovateľovi námietky, žiadosti, sťažnosti či iné otázky.

10.7 Účastník Súťaže má práva podľa príslušnej právnej úpravy, t.j. hlavne má právo na prístup ku svojím Osobným údajom, na opravu Osobných údajov, na obmedzenie spracovania Osobných údajov, na výmaz Osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov, na prenositeľnosť Osobných údajov, odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov písomne na adresu Vyhlasovateľa uvedenej v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu, podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214 v prípade, že sa súťažiaci domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu Osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá bude doručená Vyhlasovateľovi bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku bude dotknutá osoba vždy informovaná najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenie žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nebola vybavená v súlade s GDPR má účastník Súťaže možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Spracovanie Osobných údajov účastníkov Súťaže nebude predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobne významne dotýkalo.

10.8 Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany Osobných údajov účastníkov Súťaže. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že k Osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

10.9 Účastník účasťou v Súťaži vyslovil slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, že bude v prípade výhry jeho meno a prvé písmeno jeho priezviska bezplatne zverejnené na internetovej stránke Vyhlasovateľa https://www.protherm.sk/pre-nasich-zakaznikov/vyhraj-tepelne-cerpadlo/, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR na základe udeleného súhlasu so spracovaním Osobných údajov. Osobné údaje podľa tohto ustanovenia budú spracovávané dovtedy, kým účastník svoj súhlas neodvolá alebo po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracovania. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a takéto odvolanie nebude mať žiadny negatívny vplyv na účasť účastníka v súťaži. Súhlas možno odvolať prostredníctvom žiadosti zaslanej na adresu Vyhlasovateľa uvedenú v článku I ods. 1.1 tohto Štatútu. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie Osobných údajov na základe iných právnych titulov, a to po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu takéhoto spracovania.

Článok XI PRÁVO VYHLASOVATEĽA SÚŤAŽE MENIŤ ŠTATÚT SÚŤAŽE

11.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania Súťaže pozmeniť alebo upraviť tento Štatút, vrátane zmeny výhier, ako aj právo Súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrad. Zmenu alebo úpravu pravidiel alebo podmienok súťaže sa Vyhlasovateľ zaväzuje zverejniť na internetovej stránke https://www.protherm.sk/pre-nasich-zakaznikov/statut-sutaze/

Článok XII OSOBITNÉ USTANOVENIA

12.1 Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré účastníkom prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži či v súvislosti s použitím výhier.

12.2 Vyhlasovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži alebo získaním výhry.

12.3 Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú všetci účastníci svoj súhlas s podmienkami tohto Štatútu.

12.4 Vyhlasovateľ vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži a požiada o to Vyhlasovateľa.

Článok XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Vyhlasovateľom a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže.

13.2 V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa Súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu, ak by to nebolo možné tak bude rozhodovať stanovisko Vyhlasovateľa.

13.3 Vyhlasovateľ a jednotliví účastníci, sa zaväzujú v prípade vzniku sporu riešiť akékoľvek spory vzájomnými rokovaniami a dohodou.

13.4 Vyhlasovateľ potvrdzuje, že tento Štatút vydal slobodne a prejavuje svoju vôľu byť ním v Súťaži viazaný.

V Skalici, dňa 1.4.2022

Vaillant Group Slovakia,s.r.o.

Ing. Peter Wolf

generálny riaditeľ